Principy

Skautské zákony

Skautský zákon je seznam deseti základních vzorců chování, ke kterým by měla směřovat skautská výchova. Skautský slib skládá příslušník hnutí dobrovolně na základě doporučení jeho vedoucího. Skautský slib a zákon jsou jednou ze součástí komplexní tzv. skautské výchovné metody, která je pro skauting charakteristická.

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

 Skautský slib

Skautský slib je základní přísahou pro plnoprávné členství v tzv. velké skautské rodině, bývá skládán při slavnostních příležitostech. Skaut, který se rozhodne složit slib skautů či skautek, by měl být řádným členem oddílu a měl by být poučen o skautských zákonech a tyto dodržovat. Slib skládá postupným odříkáváním několika řádků textu a přísahou na oheň (pravda a láska), českou vlajku (milovat vlast svou) a kroniku oddílu nebo knihu Základy junáctví (zachovávat zákony skautské). Složení slibu mohou věřící skauti a skautky zakončit slovy: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Aktuální znění:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Heslo skautek:

Buď připravena!

Skautský pozdrav

Skauti na celém světě se zdraví zvláštním způsobem. Pravá ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni. Tento junácký pozdrav není jen bezduchou formalitou.

Tři vztyčené prsty pravé ruky připomínají tři věty junáckého slibu, palec položený na přimknutý malíček, znázorňuje ochranu slabšího silnějším. Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů a skautek na celém světě.

Při setkání si skauti podávají levici a při podání ruky navíc poněkud odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku zaklesnou. Oddělené tři prsty zde mají podobný význam jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením skautského pozdravu). Děvčata říkají, že je blíž k srdci, chlapci to zdůvodňují jako zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce a levou rukou se pozdravili. Slovním pozdravem českých skautů je slovíčko „NAZDAR“.